<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=199839833918882&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Reportage hoe Groningse graanteler duistprobleem aanpakte
Download
Home Herbiciden

Ontdek de voordelen van najaars-onkruidbestrijding

Artikel - De bestrijding van herbicideresistent grasonkruid ligt in de handen  van de teler Artikel - Zo krijgt u herbicideresistente grasonkruiden weer onder controle

Onkruid concurreert met uw graangewas om licht, voedingsstoffen, ruimte en water. Door onkruidbestrijding uit te stellen tot het voorjaar heeft het gewas een sub-optimale start en zal de opbrengst bovendien lager uitvallen.

Telers met duist op hun percelen zijn eigenlijk verplicht om in het najaar hun percelen te behandelen met een sterke herbicide om dit hardnekkige gras-onkruid de kop in te drukken. Duist kan zich snel vermeerderen en laat zich bovendien het beste bestrijden in een jong stadium. Percelen met een zware duistdruk, of waar de gevoeligheid voor herbiciden afneemt, hebben sowieso ook nog een voorjaarsbehandeling nodig.

Ook op percelen zonder duist is een najaarsbehandeling aan te raden. Naast dat het zorgt voor minder concurrentie in uw gewas heeft een behandeling met najaarsherbiciden de volgende voordelen:

  • Betere werking
  • Voordelige keuze
  • Minder gewasdrukking
  • Flexibiliteit in het voorjaar (groeiregulatie, maar ook drijfmesttoediening)Betere kansen voor bestrijding wortelonkruiden in voorjaar
Info over najaars-onkruidbestrijding in graan op één plek
Download de gidsen over resistentiemanagement
Reportage hoe Groningse graanteler duistprobleem aanpakte
v.2 2nd info graphic - Copy

Opbrengst 

Al wat ouder Frans onderzoek onderschrijft wat ook gevoelsmatig logisch klinkt: direct na zaai of kort na opkomst van het gewas de onkruidbestrijding in granen uitvoeren resulteert in duidelijk hogere opbrengsten in vergelijking met een voorjaarsbehandeling. Recente (aansluit) proeven met zowel najaars- als voorjaars-objecten laten dat ook onder Nederlandse omstandigheden zien. Uiteraard wordt het effect groter als de onkruiddruk stijgt.

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar de ‘competitie-index’ van duist. De figuur toont het resultaat van 2 proefjaren waarin de invloed van het aantal duisthalmen per vierkante meter op de korrelopbrengst is getest.

Graph for Yieldbron: SPNA Ebelsheerd

 

Integrale aanpak duist

Een zware duistbezetting vraagt een integrale aanpak. Alleen gebruikmaken van gewasbeschermingsmiddelen is in veel gevallen hier niet afdoende. Een integrale aanpak betekent dat een combinatie van diverse (o.a. teelttechnische) maatregelen nodig zijn om te komen tot een goede duist-bestrijding.

1.Maatregel 1: niet kerende grondbewerking

Bij een zware duistbezetting is de eerste stap meestal om over te gaan op niet-kerende-grondbewerking. Op deze manier wordt de zaadhoeveelheid in de bovenste grondlagen uitgeput. Duistzaden kiemen vanuit de bovenste 5 cm. van de bodem. Door slechts de bovenste grondlaag te bewerken blijven de zaden onderin de bouwvoor op hun plek en verliezen daar hun kiemkracht. Tegelijkertijd wordt kieming in de bovenste grondlaag gestimuleerd en bij een succesvolle bestrijding komen er ook geen nieuwe zaden meer bij. Op die manier zal de duistdruk na verloop van tijd moeten afnemen.  

2.Maatregel 2: niet te vroeg zaaien

Verreweg de meeste duistzaden kiemen in september en 1e helft oktober. Zaaien van wintertarwe uitstellen (zeker op de percelen met zwaarste duistdruk) tot half oktober biedt ruimte om op duistpercelen via een vals zaaibed duist te laten kiemen en de gekiemde duist dood te spuiten met glyfosaat. Dit verlaagt de duistdruk al aanzienlijk.

Graph-1

3.Maatregel 3: meer zaaizaad / rassenkeus / ander gewas

Een andere mogelijkheid om duist te bestrijden is ‘concurrentie’ door het gewas zelf. Dit kan bijvoorbeeld door meer zaaizaad te gebruiken waardoor het gewas sneller de grond bedekt heeft en dus het onkruid minder kans krijgt. Dat is ook mogelijk door bij de rassenkeuze te kijken naar rassen met een grotere concurrentiekracht, bijvoorbeeld doordat ze grotere bladeren vormen. Beide maatregelen zijn wellicht kleine stapjes, maar ook deze manier kan bijdragen aan een reductie van de duistdruk. 

De genoemde concurrentiedruk van het gewas is ook goed te bereiken door in plaats van wintertarwe bijvoorbeeld zomergerst te telen. Zomergerst heeft een grotere concurrentiekracht dan zomertarwe. Bijkomend voordeel is dat in najaar via groenbemester en/of vals zaaibed een mogelijkheid is om de dan gekiemde duist extra te bestrijden.

4.Maatregel 4: andere teeltmaatregelen en middelenkeus

Een najaarsonkruidbestrijding in granen is sowieso verstandig, maar bij een zware duistdruk onvermijdelijk. Toepassen van de (combinatie van) middelen op een vlak zaaibed, met weinig kluiten is dan belangrijk voor een goede werking. Onderzoek van ADAMA Duitsland laat zien dat met aandrukken van het zaaibed een 10% hogere werking van een najaarsherbicide te behalen is. Uiteraard is een goede vochtvoorziening belangrijk voor het laten slagen van een behandeling met bodemherbiciden.

Wanneer in het voorjaar ook een duistbestrijding nodig is, gebeurt dit in granen veelal met een zogenoemde ALS-remmer. Deze groep middelen is erg gevoelig voor resistentievorming en jaar-op-jaar gebruik van deze groep middelen op dezelfde onkruidpopulatie zal deze onkruiden minder gevoelig maken voor deze herbiciden. Dat geldt overigens niet alleen voor ALS-middelen voor granen, het geldt voor de hele ALS-middelengroep. Duits onderzoek laat zien dat veelvuldig gebruik maken van een ALS-remmer in de gewasrotatie zorgt voor een verslechterde werking van deze groep middelen op duist.  

In algemene zin is een ruime rotatie gunstig voor de bestrijding van duist, maar vooral vanwege het feit dat er op andere momenten en met andere (chemische) middelen kan worden ingegrepen. Maar zelfs in een ruime rotatie is het belangrijk over middelkeus na te denken, omdat gebruik van ALS-herbiciden in aardappelen en bieten bijvoorbeeld ook (negatieve) gevolgen kan hebben voor de werking van deze groep middelen in granen.

5.Samenvattend: integrale aanpak meest effectief

Gebruik maken van bovengenoemde (teelt)maatregelen, aangevuld met een goede combinatie van najaarsherbiciden, geeft de meeste kans op een succesvolle bestrijding van duist. Uiteraard zijn meer maatregelen denkbaar, zoals het laatst zaaien van het perceel met meeste duistdruk, machines goed schoonmaken tussen percelen, handwieden om laatste aren uit perceel te verwijderen, etc. etc.  

Om de duistpopulatie in te dammen is een bestrijdingsresultaat nodig van meer dan 97%. Bij een hoge duistdruk is dat niet of nauwelijks realiseerbaar met alleen herbiciden. Een integrale aanpak is in dat geval essentieel. En aanvulling met een goede combinatie van najaarsherbiciden onontbeerlijk.

Oplossing

 

ADAMA introduceert een nieuwe combinatie voor de najaarsonkruidbestrijding in wintergraan: Activus Super + Fence

 

Activus® Super
Fence®
Activus® Super

Met de toepassing van Activus Super legt u een goede basis voor een succesvolle graanteelt. Activus Super is een bodemherbicide met ook enige contactwerking. Opname van het middel gaat via de ondiepe wortels en eventueel aanwezige bladeren. Het maakt dit product zeer effectief en breed inzetbaar. Eenjarige grasachtigen en breedbladige onkruiden worden bestreden.

Bekijk product
Fence®

Fence bevat 480 gram per liter flufenacet. Deze actieve stof is een belangrijke component voor de najaarsonkruidbestrijding in granen. Het is zeer effectief op gras-onkruiden zoals duist en windhalm, maar ook op breedbladige onkruiden als ereprijs is het bijzonder sterk.

Bekijk product
new 3 hands

Met deze producten combineert u 3 actieve stoffen uit verschillende ‘groepen’ qua werkingsmechanisme. Dat is gunstig in het kader van resistentiemanagement. Het is daarmee de meest brede oplossing in dit prijssegment op de Nederlandse markt. 

Met de combinatie Activus SuperFence bestrijdt u onkruiden met behulp van 3 actieve stoffen, te weten flufenacetdiflufenican en pendimethalin. Deze actieve stoffen bevinden zich volgens de internationele HRAC (herbicide resistentie werkgroep) in 3 verschillende groepen: K3, F1 en K1. Dit betekent dat ze op 3 verschillende manieren het onkruid bestrijden en daardoor is de combinatie minder gevoelig voor resistentie-opbouw. Door de lange nawerking van met name diflufenican blijft het gewas gedurende het groeiseizoen beschermd. Voor een goede effectiveit is een fijn zaaibed, goed met grond bedekt zaad en vochtige grond noodzakelijk. 

Ons advies bij zware onkruiddruk (incl. duist): L / ha Activus Super + 0,5 L / ha Fence kort na opkomst van het gewas.

Bij een lagere onkruiddruk kan eventueel de dosering van beide producten (naar rato) worden aangepast. 

Het gevecht tegen gras-onkruiden

Alle onkruiden strijden met het gewas om zonlicht, water en nutrienten met als gevolg een lagere opbrengst.

De impact van een individuele onkruidsoort op de opbrengst wordt uitgedrukt in een ‘competitie-index’: hoeveel onkruidplanten per vierkante meter geven een 5% opbrengstderving van het gewas.

Door de eigenschap dat raaigras veel (zij) scheuten kan vormen geeft dit onkruid al bij 5 planten per vierkante meter deze 5% opbrengstderving. Alhoewel duist een lagere ‘competitie-index’ heeft, 12 planten per vierkante meter geven 5% opbrengstderving, is het toch een groter probleemonkruid dan raaigras. Dat komt doordat duist snel enorme populaties kan opbouwen, in ernstige gevallen zijn 1000 planten per vierkante meter goed mogelijk. Het vormt dan een ‘onkruid-tapijt’ in de herfst. De levenscyclus van duist past ook perfect bij de akkerbouw-cyclus in noordwest Europa: de duistzaden zijn rijp en kunnen zich verspreiden voordat het gewas geoogst wordt, waardoor het relatief eenvoudig kan overleven.

Omdat elke duistaar zo’n 100 zaden kan produceren is een bestrijdingspercentage van 97-98% noodzakelijk om de duistpopulatie zelfs maar op gelijk niveau te houden.

Levensduur duistzaden in de grond

 

Artikel - Zo krijgt u herbicideresistente grasonkruiden weer onder controle

 

 

Artikel - De bestrijding van herbicideresistent grasonkruid ligt in de handen  van de teler

 

 

Reportage hoe Groningse graanteler duistprobleem aanpakte